Tilskud

Novo Nordisk tilskud sker på baggrund af antal medlemmer, og udbetales af NGFPs kasserer pr. xx.xx.xxxx. Indimellem har en forening brug for et ekstratilskud til særlige ting eller arrangementer. Hermed følger reglerne for tildeling af ekstratilskud til faktioner i NGFP. 

10. december 2013. 

Regler for tildelinge af ekstratilskud til fraktioner i NGFP

A. Generelt for ansøgninger om ekstraordinært til gælder

Tilskud ydes alene ved reelt ekstraordinære forhold (etablering henholdsvis ikke forudseelige udgifter). Undtaget er således som hovedregel vedligeholdelsesinvesteringer (genanskaffelser), som forudsættes indeholdt i den enkelte klubs driftsbudget (eventuelt opsparet over flere år). 

Ansøgning fremsendes inklusiv seneste NGFP GODKENDTE regnskab, budget, medlemstal, kontingentsats samt en begrundelse for anmodningen inklusiv årsagsforklaring (nyetablering eller bristede forudsætninger) til NGFPs bestyrelse og behandles på førstkommende bestyrelsesmøde. 

Fraktionerne forventes at yde med alt hvad der er muligt inden ansøgning fremsendes. Der redegøres for sammenhæng mellem aktivitetsniveau og kontingent mv. 

Der skal foreligge dokumentation for de faktiske udgifter i forbindelse med udbetaling af eventuelt tilskud. 

Der tages stilling fra sag til sag, og tilskuddets størrelse afhænger af NGFPs økonomiske situation på behandlingstidspunktet. 

B. Følgende regler er gældende:

1. Tilskud til investeringer/anskaffelser:                    

Der kan ydes tilskud eller rentefrit lån på 25-75 % af anskaffelsesbeløbet. 

2. Tilskud til dækning af udgifter ved udtagelse til landsmesterskaber/andre arrangementer i KFIU/LTFU regi, hvor der ydes tilskud til UNION/Dansk Firmaidræt:

Der kan ydes tilsvarende tilskud, som der ydes fra UNION/Dansk Firmaidræt, dog max 50 % af den resterende udgift. 

3. Tilskud til specielle arrangementer (herunder stævner, hvor der deltager hold udefra): 

Der kan ydes et variabelt tilskud, dog max op til 50 % af det budgetterede overskud.