Oprettelse af ny forening

Sådan kommer jeg i gang:


Step 1:

• Definér hvad klubbens ønske overordnet er!

• Hvad skal klubben hedde? Klubber under NGFP skal altid starte med "Novo Gruppens ..."

• Hvad skal medlemmerne betale i kontingent?

• Hvor skal I holde til?

Når disse ting er mere eller mindre på plads, er du velkommen til at kontakte en fra NGFP´s bestyrelse for at komme videre.  


Step 2:

Forbered stiftende generalforsamling
Behov for sal/hal 
- kontakt Chris
Behov for lån/ekstratilskud 
- kontakt 
cchac@me.com
Firmatilskud gives ift. antal medlemmer  
- kontakt 
DOGS@novonordisk.com
Medlemsliste pr. 30.6.xxxx danner baggrund for beregning
Behov for forsikring 
     - kontakt SuBe@novonordisk.com
Afhold stiftende generalforsamling i henhold til NGFPs vedtægter
Foreningen kan stiftes med minimum 25 medlemmer
Opret CVR nr.
Opret hjemmeside
• Udfyld NGFPs vedtægts template


Ændringer af klubbernes love/vedtægt 

Det er vanskeligt, at give eksakt vejledning til hvorledes love/vedtægt skal justeres uden at gennemgå hver enkelt. Men her er givet en række checkpunkter:

• Klubbens navn skal være efter den nye standard, d.v.s. ”Novo Gruppens Xxxxx” hvor Xxxxx er den enkelte klubs særkende som f.eks. ”Novo Gruppens Medarbejderforening”

• Klubbens regnskabsår skal følge kalenderåret

• Klubben skal afholde generalforsamling hvert år inden udgangen af marts måned

• Det skal fremgå, at klubben er underkastet de til enhver tid gældende love og vedtægter for NGFP

• Ved klubbens ophør er det NGFP, der tager beslutning om disponeringen af klubbens aktiver og midler

• Skal I have forsikringer til dækning af udstyr og/eller medarbejdere? Kontakt SuBe


Følgende skal forefindes ved opstart af ny klub

• Stiftende generalforsamling

• Referat fra generalforsamlingen

• Min. 25 medlemmer

• Valgt bestyrelse

• Vedtægt for Novo Gruppens (klubbens navn)

• Vedtægt skal følge NGFP´s

• Navne og initialer på formand og kasserer

• Ønsker om evt. sal/hal leje

• Medlemsliste

• Gennemgå NGFPs vedtægter og kontingent, klubbernes ansvar overfor NGFP

Der udover skal alle klubber have en hjemmeside under NGFP